huān yíng tái wān xiǎo péng you    
     
  zhī chuán   yáng bái fān    
   
  piāo a piāo a dào tái wān    
   
  jiē lái tái wān xiǎo péng you    
   
  dào xué xiào wán wán    
   
  shēn chū shuāng shǒu jǐn jǐn    
   
qíng de huà ér shuō wán