shuǐ
zhī kǒu
le dào chù zhǎo shuǐ
kàn jiàn
píng zi píng zi
yǒu shuǐ dàn shì píng
zi shuǐ duō píng
kǒu yòu xiǎo
zháo shuǐ zěn me bàn
ne
kàn jiàn páng
biān yǒu duō xiǎo shí
xiǎng  chū  bàn  fǎ  lái  le 
xiǎo shí
de fàng
jìn píng zi píng zi
píng zi de shuǐ
jiàn jiàn shēng gāo
,
jiù zháo shuǐ le

 

 

同步练习