tián jiā sì jì gē  
 
chūn chūn fēng chuī
huā kāi cǎo zhǎng dié fēi
mài miáo ér duō nèn sǎng
ér zhèng féi
xià nóng shì máng
cái le cán sāng yòu chā yāng
zǎo qín gēng zuò guī
lái dài yuè guāng
qiū dào shàng cháng
xiàng huáng jīn xiāng
shēn suī xīn xīn
yáng yáng
dōng xuě chū qíng
xīn zhì mián nuǎn yòu qīng
nián nóng shì liǎo
jiā xiào yíng yíng

 

 

同步练习

 

课外思考
        “归来戴月光”是什么意思?说明了什么?在文库与大家交流、分享。