gǔ shī èr shǒu
     
  chí shàng
 
táng bái
[唐]
xiǎo chēng xiǎo tǐng
tōu cái bái lián huí
jiě cáng zōng
píng dào kāi

 

xiǎo chí
sòng yáng wàn
[宋]
quán yǎn shēng liú
shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu
xiǎo cái jiān jiān jiǎo
zǎo yǒu qīng tíng shàng tóu

 

 

同步练习

 

课外思考
        想一想,古诗《池上》、《小池》写了什么内容?表达了作者怎样的情感?在文库中说说与大家分享。