dòng wù ér gē
qīng tíng bàn kōng zhǎn chì fēi
dié huā jiān zhuō cáng
qiū yǐn zào gōng diàn
殿
shàng yùn shí liáng
dǒu chí zhōng yóu de huān
zhī zhū fáng qián jié wǎng máng

 

 

同步练习

 

课外思考
        想一想,蚂蚁是怎样寻找食物的? 在文库中说说你的想法与大家分享。