chī shuǐ bú wàng wā jǐng rén
             
    ruì jīn chéng wài yǒu
   
cūn zi jiào shā zhōu
mǎo zhǔ zài jiāng lǐng
西
dǎo mìng de shí hou  
zài nàr   zhù guo    
 
    cūn zi méi yǒu
   
shuǐ jǐng   xiāng qīn men chī
shuǐ yào dào hěn yuǎn de
fang tiāo   mǎo zhǔ
jiù dài lǐng zhàn shì xiāng
qīn men le kǒu jǐng
    jiě fàng hòu  
   
xiāng qīn men zài jǐng páng biān
le kuài shí bēi  
shàng miàn zhe   chī shuǐ
:“
wàng jǐng rén   shí
xiǎng niàn mǎo zhǔ  
。”

 

 

同步练习