yǐng zi
 
yǐng zi zài qián
yǐng zi zài hòu
yǐng zi cháng cháng gēn zhe
jiù xiàng tiáo xiǎo hēi gǒu
yǐng zi zài zuǒ
yǐng zi zài yòu
yǐng zi cháng cháng péi zhe
shì de hǎo péng you

 

 

同步练习