xiǎo xiǎo de chuán
wān wan de yuè ér xiǎo xiǎo de
chuán
xiǎo xiǎo de chuán ér liǎng tóu jiān
尖。
zài xiǎo xiǎo de chuán zuò
坐,
zhǐ kàn jiàn shǎn shǎn de xīng xing
lán lán de tiān

 

 

同步练习