xiǎo niǎo niàn shū
lǎo shī jiāo jiā
shū lǎo shī niàn
men gěn zhe niàn
chuāng wài de fēng
chuī zhe shā shā
,
chuāng wài de niǎo jiào zhe
,
zhā zhā
lǎo shī shuō fēng
: “
zài jiāo xiǎo niǎo niàn shū
ma men de
? ”
tīng chuāng wài de fēng niàn
zhe shā shā
:“ 。”
chuāng wài de niǎo niàn zhe
zhā zhā
。”
men dōu xiào le
ha xiǎo niǎo niàn cuò
la