日积月累
     
shǔ jiǔ gē
jiǔ èr jiǔ chū shǒu
sān jiǔ jiǔ bīng shàng zǒu
jiǔ liù jiǔ yán
沿
kàn liǔ
jiǔ kāi jiǔ
yàn lái
jiǔ jiǔ jiā jiǔ gēng
niú biàn zǒu

 

读一读
分不清是鸭还是霞
        天空飘着一片霞, 水上游来一群鸭。
        霞是五彩霞,鸭是麻花鸭。
        麻花鸭游进五彩霞,五彩霞网住麻(má)花鸭。
        乐坏了鸭,拍碎(suì)了霞,分不清是鸭还是霞。