yè sè
cóng qián dǎn zi hěn xiǎo
hěn xiǎo
tiān hēi jiù gǎn wǎng
wài qiáo
ma yǒng gǎn de
shì jiǎng le yòu jiǎng
kàn chuāng wài xīn
jiù luàn tiào
……
ba wǎn shang piān yào
sàn
yuán lái huā cǎo dōu xiàng bái
tiān yàng wēi xiào
cóng zài hēi zài hēi de
wǎn
néng kàn jiàn xiǎo niǎo
zěn yàng zài yuè guāng xià shuì
jiào

 

 

同步练习