xìng shì gē
xìng shén me  
xìng
shén me
xìng shén me
xìng zhāng
shén me zhāng
gōng cháng zhāng
yuè   kǒu tiān
shuāng rén  
yán
zhōng guó xìng shì yǒu hěn duō
zhào   qián   sūn  
zhōu     zhèng   wáng
zhū   dōng fāng
shàng guān   ōu yáng
……

 

 

同步练习

 

课外思考
        想一想,班里的同学都有哪些姓?用加一加、减一减的方法识记是不是更容易呢?在文库中记录下来与大家分享。