xiǎo qīng wā
shuǐ qīng qīng tiān qíng
xiǎo xiǎo qīng yǎn jīng
bǎo miáo chī hài chóng
zuò le shǎo hǎo shì qíng
qǐng ài xiǎo qīng
hǎo ràng miáo shēng bìng

 

 

同步练习