xiàng liàn        
       项        
                   
      hǎi   lán lán    
         
  de   yòu kuān yòu yuǎn      
     
  shā tān   huáng huáng de      
     
  yòu cháng yòu ruǎn   xuě bái    
     
  xuě bái de làng huā   huā    
     
  huā de xiào zhe   yǒng xiàng    
  ,    
  shā tān   qiāo qiāo xià    
  ,    
  xiǎo xiǎo de hǎi luó bèi    
     
                 
               
      xiǎo wa    
         
  de xiào zhe    yíng shàng    
  , 去,  
  jiǎn xiǎo xiǎo de hǎi luó    
     
  bèi   chuān chéng cǎi    
  , 穿    
  de xiàng liàn   guà zài    
  ,    
  xiōng qián   kuài huó de jiǎo    
     
  yìn luò zài shā tān shàng      
  ,    
  chuān chéng jīn de xiàng liàn    
  穿 链,  
  guà zài hǎi xiōng qián      
     

 

 

同步练习