pāi shǒu gē
pāi pāi
dòng shì jiè hěn xīn
pāi èr pāi èr
kǒng què jǐn shì huǒ bàn
pāi sān pāi sān
xióng yīng fēi xiáng yún cai jiān
pāi pāi
tiān kōng yàn qún huì xiě
pāi pāi
cóng lín shēn chù yǒu měng
pāi liù pāi liù
huáng bǎi líng chàng xiū
pāi pāi
zhú lín xióng māo zài
pāi pāi
xiǎo dòng dōu yǒu jiā
pāi jiǔ pāi jiǔ
rén dòng shì pěng yǒu
pāi shí pāi shí
bǎo dòng shì shì

 

 

同步练习

 

课外思考
        《拍手歌》让我们认识了好多动物朋友,也了解了它们的生活特点。说一说我们和动物之间应该怎样?在文库与大家交流、分享。