rén zhī chū
rén zhī chū   xìng běn shàn
xìng xiāng jìn   xiāng yuǎn
gǒu jiào   xìng nǎi qiān
jiào zhī dào   guì zhuān
xué   fēi suǒ
yòu xué   lǎo wéi
zhuó   chéng
rén xué   zhī

 

 

同步练习

 

课外思考
        想一想,课文的第一节和第二节主要讲了什么内容?在文库中说说与大家分享。