qiū tiān
tiān liáng le shù
huáng le piàn piàn
zi cóng shù shàng luò xià lái
tiān kōng me lán
me gāo qún yàn
wǎng nán fēi huǐr pái
chéng gè rén
huìr pái chéng gè
à qiū tiān lái le
了!

 

 

同步练习