gǔ duì jīn
duì jīn
yuán duì fāng
yán hán duì shǔ
chūn nuǎn duì qiū liáng
chén duì
xuě duì shuāng
fēng duì
zhāo xiá duì yáng
táo duì  
liǔ duì yáng  
yīng duì yàn
niǎo duì huā xiāng

 

 

同步练习

 

课外思考
        想一想,你对一年四季春、夏、秋、冬有怎样的认识? 在文库中说说你的想法与大家分享。