chūn xià qiū dōng
 chūn fēng   xià
chūn fēng chuī    xià luò
 
qiū shuāng   dōng xuě
qiū shuāng jiàng dōng xuě piāo
qīng cǎo   hóng huā
yóu   fēi niǎo
chí cǎo qīng   shān huā hóng
chū shuǐ   niǎo lín

 

 

同步练习

 

课外写生
        大自然是那么美丽,快拿起你的画笔来表达你对它的爱吧!画作完成后请上传到文库中与大家分享。