xuě de xiǎo huà jiā    
     
                   
  xià xuě la   xià xuě la    
   
  xuě  lái  le yì  qún     
     
  xiǎo huà jiā            
           
  xiǎo huà zhú        
       
  xiǎo gǒu huà méi huā        
       
  xiǎo huà fēng        
       
  xiǎo huà yuè        
       
  yòng yán liào yòng    
  ,  
  jiù chéng huà    
   
  qīng wèi shén me méi cān    
     
  jiā                
               
  zài dòng shuì zháo la    
   

 

 

同步练习