hái shì xiǎo      
           
      yǒu shí hou      
         
  jué de hěn      
     
      chuān    
      穿    
  fu de shí hou      
     
  xié dài de shí hou    
   
  jué de hěn    
   
      yǒu shí hou      
         
  jué de hěn xiǎo      
     
      gòu dào àn    
         
  niǔ de shí hou   tīng    
     
  dào léi shēng hǎn ma de    
     
  shí hou   jué de    
     
  hěn xiǎo            
           
      yǒu shí hou      
         
  wàng yào zhǎng    
     
                 
               
      gèng duō de shí hou    
       
  pàn zhe kuài diǎnr    
     
    zhǎng            
           

 

 

同步练习