míng tiān yào yuán
fān guò lái
ài
———
shuì zháo
fāng de hǎi
zhēn de xiàng lǎo shī shuō de
me duō zhǒng yán ma
fān guò
ài
———
shuì zháo
fāng de yún
云,
zhēn de xiàng tóng xué shuō de
me jié bái róu ruǎn ma
fān guò lái
fān guò
ài
———
dào shén me shī hou
cái tiān liàng ne

 

 

同步练习