yuè míng
yuè míng tián nán
xiǎo jiān xiǎo chén
èr rén cóng sān rén zhòng
shuāng lín sān sēn
rén chéng zhòng
chéng lín
zhòng rén tiáo xīn
,
huáng biàn chéng jīn

 

 

同步练习